AKTUALITY ZO SLOVENSKA

Slovenský parlament vèera odsúhlasil zavedenie 19% dane
Národná rada SR vèera odsúhlasila zavedenie 19% dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Rovná daò zaène plati