CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REP. SYDNEY

CONSULATE – GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC SYDNEY
169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, ph: 02 9371 0860
e-mail:sydney@embassy.mzv.cz, website:www.mzv.cz/sydney

Nové cestovní pasy s biometrickými prvky

Vláda ČR rozhodla o schválení materiálu připraveném Ministerstvem vnitra, který představuje koncepci zavedení biometrických prvků do cestovních dokladů. Povinnost zavést biometrické prvky do cestovních dokladů vychází z “Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy” ze dne 13. prosince 2004. Členské státy EU mají zavést cestovní doklady, jejichž součástí bude bezkontaktní čip obsahující biometrické prvky, konkrétně biometrické zobrazení obličeje a digitální zpracování otisků prstů.
Cílem nařízení je zvýšit minimální bezpečnostní standardy pro cestovní doklady vydávané členskými státy Evropské unie. Stěžejním požadavkem je zavedení biometrických prvků do cestovních dokladů s dobou platnosti delší než 12 měsíců. Zavedení cestovních dokladů s biometrickými prvky je také podmínkou stanovenou Spojenými státy americkými pro zachování, resp. v případě České republiky zavedení, bezvízového styku mezi dotčenými zeměmi.
Členské státy jsou povinny zavést digitální fotografii do pasu do 28. srpna roku 2006, otisky prstů mají přijít na řadu s největší pravděpodobností od poloviny roku 2008. Nařízení se vztahuje pouze na nově vydávané cestovní doklady (od srpna 2006). Vláda rozhodla, že správní poplatky za vydání nových cestovních pasů s biometrickými prvky se nebudou zvyšovat. Zůstanou tedy stejné jako nyní, a to 200 Kč za vydání pasu. Stávající cestovní doklady zůstanou v platnosti po dobu v nich uvedenou. I nadále bude možné žádat o cestovní pas s krátkou dobou platnosti (do jednoho roku) vydávaný ve zkrácené lhůtě, a také poplatek za tento typ cestovního dokladu nedozná změn, a to 600 Kč za vydání. Tento pas nebude obsahovat biometrické prvky.
Žádost o cestovní pas bude možné podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností příslušného dle místa trvalého bydliště a v zahraničí na zastupitelských úřadech, oproti dnešnímu stavu, kdy je možné podat žádost o cestovní doklad na matrice.
Digitální fotografie a otisky prstů budou pořizovat přímo pracovníci na úřadech, tedy i na Generálním konzulátu ČR v Sydney, na kterých budou podávány žádosti o cestovní doklad. Otisky prstů nebudou vedeny v evidenci. Po vyrobení cestovního dokladu a uplynutí reklamační lhůty (60 dní) budou záznamy o otiscích prstů zničeny.
Nařízení Rady ES neřeší kontrolní mechanismy při odbavování osob na státních hranicích a ponechává tuto materii v pravomoci členských států. Česká republika nepočítá s kontrolou biometrických prvků v cestovních dokladech na hranicích před vstupem do schengenského prostoru. Po plném zapojení České republiky do schengenské spolupráce a zrušení kontrol na vnitřních hranicích budou zavedeny kontroly biometrických prvků na letištích obsluhující mimo schengenské lety.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. 2. 2006 publikovaným pod č. 31/2006 ve Sbírce zákonů. Prezident republiky stanovil dny konání voleb na pátek 2. června a sobotu 3. června. První den konání voleb hlasování začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den konání voleb hlasování začíná v 8:00 hodin a končí ve 12:00 hodin místního času.
V těchto volbách je možné hlasovat i v zahraničí. Na území Austrálie budou zřízeny dvě volební místnosti – v Sydney a v Canbeře. V úterý 14. února 2006 rozhodla Státní volební komise losem, že občané ČR, kteří se zúčastní letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v zahraničí si budou vybírat poslance z kandidátek předložených v Jihočeském kraji.
Občané ČR, kteří se dlouhodobě zdržují na území Austrálie (s výjimkou území hl.města Canberra), mohou požádat o zapsání do zvláštního volebního seznamu vedeného na Generálním konzulátu ČR v Sydney. Občané ČR, kteří se dlouhodobě zdržují na území hl. města Canberra (ACT) a ve státech Nový Zéland, Republika Fiji, Nezávislý stát Samoa, Šalamounovy ostrovy, Království Tonga a Republika Vanuatu se zapisují do Zvláštního volebního seznamu vedeného Velvyslanectvím ČR v Canbeře. Zapsání do seznamu je jednoduchým úředním úkonem, který je prováděn zdarma.
Bližší informace včetně možnosti stáhnutí potřebných formulářů naleznete na webové stránce našeho generálního konzulátu na adrese
www.mzv.cz/sydney v sekci Parlamentí volby 2006 nebo na telefonních číslech 02/9371 0860, 02/9371 0479 a 02/9371 8877 - kozul Mgr. Karel Šrol a konzulární referentka Eva Janušková.

Novinky v konzulární agendě

Z důvodu úmrtí Honorárního konzula České republiky v Queenslandu pana Harry Armanda Školníka, ke kterému došlo dne 18. 1. 2006 je Honorární konzulát v Brisbane od tohoto dne dočasně uzavřen (dále viz. odkaz „Konzulární dny v Brisbane a Christchurch“ - bod č. 5).
Rádi bych Vás informovali, že podle zveřejněné zprávy od ministra občanství a multikulturních záležitostí australské federální vlády p. Johna Cobba zrušila Austrálie povinnost být vybaven tranzitním vízem pro cesty občanů nových členských států EU.>
> Účinnost nového opatření nastala 1. listopadu 2005. Výše uvedené rozhodnutí v praxi usnadní letištní přestup zejména pro občany ČR využívající Austrálii jako tranzitní místo pro cesty na Nový Zéland a některé ostrovy v oblasti jižního Tichého oceánu. Občané ČR budou moci pobývat na území Austrálie bez víza po dobu nepřesahující 8 hodin, pokud neopustí tranzitní prostor letiště.

Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům s prokázaným českým původem (krajanům) na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle ustanovení § 65 odstavce 1 písmene a) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů.
Žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zřetele (tj. český původ) je možno podat na kterémkoliv zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Na území ČR je podle
§ 69a výše citovaného cizineckého zákona oprávněna podat žádost o povolení k trvalému pobytu jen osoba, která v ČR pobývá na dlouhodobé vízum.
Z humanitárních důvodů lze povolení k trvalému pobytu vydat i příbuzným cizince českého původu (v rozsahu manžel/ka a nezletilé děti), u nichž nebyl český původ prokázán. Vydání povolení k trvalému pobytu příbuzným cizince s prokázaným českým původem je však podmíněno vydáním povolení k trvalému pobytu tomuto cizinci.
K žádosti o povolení k trvalému pobytu v České republice je nutno přiložit “Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí” (nejlépe ověřenou kopii) spolu s matričními doklady a dalšími listinnými doklady, které potvrzují český původ žadatele. V souladu s výše citovaným cizineckým zákonem nesmí být “Potvrzení“ při podání žádosti starší 180 dní.
Ve stejném rozsahu jako na jiné cizince se na osoby s prokázaným českým původem vztahují rovněž povinnosti cizince při podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 70 výše citovaného cizineckého zákona.
„Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí“ vydává žadatelům Odbor kulturních a krajanských vztahů (dále jen „OKKV“) Ministerstva zahraničních věcí. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici k stáhnutí na web. stránce
www.mzv.cz/sydney
OKKV prověřuje předložené listinné doklady svědčící o českém původu žadatele (matriční doklady žadatele a jeho předků v pokolení přímém; obvyklost jména žadatele nebo jeho přímých předků v českých zemích nebo jméno vyskytující se v dané krajanské komunitě; kompaktnost> >komunit v jednotlivých zemích; znalost českého jazyka; doklady úřední povahy s vyznačenou českou národností žadatele nebo jeho předků v pokolení přímém; archivní dokumenty; prameny dochované v historických a etnografických ústavech apod.). V nejasných případech může být žadatel pozván k pohovoru na OKKV. Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení etnické, nikoli teritoriální.

Konzulární dny v Brisbane a Christchurch

S ohledem na velké množství občanů a turistů z ČR, kteří žijí nebo cestují na území Queenslandu a jižního ostrova Nového Zélandu a z toho vyplývajících úkolů pro konzulární službu ČR v zahraničí zvažuje Generální konzulát ČR zavedení tzv. Konzulárních dnů v Brisbane a v Christchurch.
Jsme si vědomi potíží, které působí našim krajanům či turistům velká vzdálenost z Queenslandu do Sydney popřípadě z jižního ostrova NZ do Aucklandu při projednávání úředních záležitostí a proto se jedná se o protzatimní opatření, které Vám má pomoci do doby než dojde k znovuotevření HK Brisbane a otevření nového HK v Christchurch.
Pojem „konzulární dny“ znamená, že v určených dnech (pravděpdobně pátek - neděle) budou konzulární pracovníci našeho generálního konzulátu navštěvovat výše uvedená místa a vyřizovat pro zájemce konzulární záležitosti. V praxi bude platit, že konzulární dny se konají přednostně za účelem nabírání žádostí o nové cestovní pasy a matriční doklady, vydávání nových cestovních pasů a matričních dokladů a ověřování podpisů. Veškeré další konzultace a poradenské služby budou moci být poskytnuty až po splnění těchto úkonů a jiné případy
složitější povahy bude potřeba telefonicky projednat předem.
Konání konzulárních dnů bude vždy oznámeno předem s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách našeho generálního konzulátu a prostřednictvím krajanských klubů. Předpokládáme, že výkon konzulární agendy se bude provádět buďto v prostorách krajanského klubu (Brisbane) nebo v hotelu (Christchurch), kde bude příslušný konzulární pracovník pobývat.

Poskytování peněžních darů do zahraničí ze státního rozpočtu ČR dle Usnesení vlády ČR č. 1622 ze dne 14.12.2005

Generální konzulát ČR v Sydney informuje všechny krajanské spolky a společnosti přátel v Austrálii a na Novém Zélandu, že Usnesením vlády ČR č. 1622 ze dne 14.12.2005 byl schválen Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 – 2010.
Součástí tohoto usnesení vlády jsou i aktualizovaná Pravidla Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) pro poskytování peněžních darů do zahraničí ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Odboru kulturních a krajanských vztahů. Tato pravidla, včetně příslušných formulářů lze nalézt na webové stránce MZV
www.mzv.cz/kultura, položce Peněžní dary do zahraničí.
Zásadní a velmi důležitou informací je skutečnost, že žádost krajanského spolku apod. musí být příslušnému zastupitelskému úřadu ČR, resp. generálnímu konzulátu, předložena v termínu do 28. února předchozího kalendářního roku (pro rok 2007 je tento termín stanoven na 28.2.2006) a vyúčtování takto přidělených finančních prostředků musí být zasláno zastupitelskému úřadu ČR, který finanční dar poskytl, nejpozději do 15.ledna následujícího roku (tj. u finančních darů poskytnutých v r. 2006 se jedná o 15.1.2007).

Koncerty Junior Dixiland v Austrálii

Ve dnech 7. až 11. září 2006 se zúčastní český hudební soubor Junior Dixieland Základní umělecké školy F. Chopina v Mariánských Lázních na pozvání organizátora jazzového festivalu ve Wagga Wagga. Tento juniorský hudební soubor, který tvoří 11 členů ve věku od 11 do 17 let, je v České republice dobře známý a již se zúčastnil mnoha fazzových festivalů doma i v zahraničí (např. v Německu, Holandsku a Francii). V roce 2004 soubor nahrál své první CD a dokonce obdržel pozvání na mezinárodní jazzový festival ve Vancouveru.
V současné době soubor jedná o možnosti uspořádání dalších koncertů v Canbeře a Sydney. Pokud by některé krajanské kluby v Austrálii projevily zájem o hostování tohoto hudebního tělesa, doporučujeme kontaktovat přímo pana Bedřicha Smrčku, kapelníka souboru Junior Dixieland, e-mail:
chopin@zus-ml.cz

Poetické odpoledne na GK Sydney – ocenění krajanky paní Vlasty Vlažné

V sobotu 18. února 2006 se na Generálním konzulátu ČR v Sydney uskutečnilo již v pořadí 3 poetické odpoledne zorganizované čs. krajany manžely Janou a Zdeňkem Reichovými pod záštitou Generálního konzula. Pořad byl složen z básní Svatopluka Čecha, Jana Nerudy, Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, Viktora Fishla a Aloise Hlavatého s jejich zaměřením na lásku k národu, našemu domovu i krásám Prahy.
Na několik desítek diváků odměňovalo obě recitátorky paní Janu Reichovou a Vlastu Vlažnou nadšeným potleskem za jejich procítěné a milé vystoupení.
Závěrem oficiální části programu Generální konzul předal paní Vlastě Vlažné, zakladatelce českého vysílání rádia SBS v Sydney, děkovný dopis ministra zahraničních věcí ČR spolu s pamětní medailí Jana Masaryka za její celoživotní obětavou práci pro českou komunitu v Austrálii.

Kam dál?