CONSULATE – GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC SYDNEY

169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, ph: 02 9371 0860
e-mail:sydney@embassy.mzv.cz, website:www.mzv.cz/sydney

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006


Vedoucí Generálního konzulátu České republiky v Sydney v Austrálii podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách"),

o z n a m u j e :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

dne 2. června
od 14.00 hodin do 22. hodin
a
dne 3. června
od 8.00 hodin do 14.00 hodin místního času

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 109 je volební místnost na Generálním konzulátu ČR v Sydney sídlícím na adrese 169 Military Road, Dover Heights, Sydney, NSW 2030 pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 109 tj. v územním volebním obvodu zdejšího generálního konzulátu, který tvoří všechny australské státy s výjimkou ACT.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším generálním konzulátem (§6 zákona o volbách).

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním volebním obvodu zdejšího generálního konzulátu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§5 zákon o volbách).

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnosti a státní občanství České republiky (viz. dále)

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz nebo platný občanský průkaz (§19 odst. 4 zákona o volbách).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Bližší informace, jak postupovat v případě zájmu o účast ve volbách, získáte na požádání od pracovníků Generálního konzulátu ČR v Sydney prostřednictvím

e-mailové adresy sydney@embassy.mzv.cz

nebo

na tf. č. 02/9371 0860, 02/9371 8877, 02/9371 0479 

nebo

na internetové stránce www.mzv.cz/sydney.

Na této stránce jsou umístěny i všechny potřebné formuláře, které si lze stáhnout a vytisknout.

Kam dál?