CONSULATE – GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC SYDNEY

169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, ph: 02 9371 0860
e-mail:sydney@embassy.mzv.cz, website:www.mzv.cz/sydney

V Sydney dne 18. 9. 2006
Č.j. 814/2006

Vážení krajané,

Vláda České republiky vyjádřila ve  svém prohlášení z  24. srpna 2005 své hluboké uznání všem osobám z  řad někdejších československých občanů, zejména německé národnosti, žijícím před druhou světovou válkou na území dnešní České republiky, které v  období hitlerovské agrese zůstaly věrny ČSR, aktivně se podílely na boji za její osvobození, případně byly perzekvovány nacistickým režimem. Vláda ČR zároveň vyjádřila politování, že se některé z nich po válce nedočkaly zaslouženého uznání a namísto toho byly v rozporu s  tehdy platnou legislativou postiženy v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Všem takto postiženým, bez ohledu na jejich pozdější státní příslušnost a místo pobytu, vyjádřila vláda České republiky svou omluvu.

V souladu s tímto usnesením a s finanční podporou české vlády se v současné době realizuje dokumentační projekt, jehož zpracovatelem je Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Národním archivem v Praze. Úkolem projektu je zmapovat historii odpůrců nacismu z řad někdejších občanů Československé republiky, podchytit a  shromáždit svědectví o jejich životě a  přínosu v boji za evropskou demokracii. Zároveň má projekt seznámit s osudy těchto antifašistů nejširší veřejnost. Jeho výsledky budou proto zpřístupněny nejen v  odborných studiích a edicích, ale rovněž i ve formě putovních výstav, rozhlasových a filmových dokumentů, mezinárodních konferencí a  vzdělávacího projektu obracejícího se k žákům základních a středních škol. Trvale budou výsledky projektu od podzimu 2008 zpřístupněny ve  stálé expozici v Muzeu města Ústí nad Labem.

Projekt je dokladem zájmu, jaký česká společnost projevuje o ty historické jevy a události a o tradice, k nimž se dnes hlásí demokratická Evropa. Právě k nim patří i odkaz aktivních odpůrců nacismu v českých zemích.

V zájmu přispět k prohloubení historické paměti se zpracovatelský tým obrací na mezinárodní veřejnost s touto výzvou:
• Patříte mezi antifašisty z řad občanů někdejší Československé republiky?
• Jste příbuzní nebo známí takových osob?
• Máte k dispozici zajímavá svědectví o jejich činnosti, popř. fotografie či jiné dokumenty?

Ozvěte se nám!

Uvítáme každou pomoc, která napomůže vytvořit a doplnit tento historický obraz.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Česká republika,Tel.: 00420257531122,
Fax: 00420257532553, e-mail: antifa@usd.cas.cz; Internet: www.usd.cas.cz

Pro informaci těch krajanů či jejich příbuzných a přátel, kteří neovládají český jazyk, připojujeme výše uvedenou informaci rovněž v  anglickém jazyce:


To all whom it may concern

In its Statement of August 24, 2005, the Government of the Czech Republic expressed its deep recognition to all former Czechoslovak citizens, in particular those of German nationality, who lived before World War II in the territory of the present Czech Republic and who remained loyal to the Czechoslovak Republic during Hitlerite aggression, actively participated in the struggle for its liberation or were persecuted by the Nazi regime. The Government of the Czech Republic at the same time expressed its regret that some of these persons did not live to see after the end of World War II the recognition they deserved. Instead, at variance with the then operative legislation, they suffered wrongs as a result of measures applied in post-war Czechoslovakia against the so-called enemy population. The Government of the Czech Republic expressed its apology to all the active opponents of Nazism who suffered such wrongs, irrespective of their later citizenship and residence.

A documentary project launched by the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with the Museum of the City of Ústí nad Labem and the National Archives in Prague, in pursuance of this Statement and with financial support by the Czech Government, is to map out the history of opponents of Nazism among the then> >citizens of the Czechoslovak Republic, to capture and to gather evidence of their life and contribution to the struggle for European democracy. At the same time, the project is intended to inform general public of the fate of these antifascists. Its outcomes will be presented not only in professional studies and editions but also in the form of travelling exhibitions, radio and film documentaries, international conferences and an educational project addressing primary school pupils and secondary school students. From autumn 2008, the outcomes of the project will form part of the permanent exposition of the Museum of the City of Ústí nad Labem.

The project testifies to the interest of Czech society in these historical phenomena and events as well as in the traditions the democratic Europe subscribes to today. And the legacy of the active opponents of Nazism in the Czech Lands is undoubtedly part of them.

In an effort to contribute to deepening historical memory, the project team invites international public to respond to the following questions:
• Do you belong to antifascists who were citizens of the then Czechoslovak Republic?
• Are you a relative or an acquaintance of such persons?
• Do you have at your disposal valuable evidence of their activities, including photographs or other documents?

Anything that can help create and complete this historical picture is welcome. Please contact us at:

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
(Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic)
Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Česká republika, Tel.: 00420257531122,
Fax: 00420257531122, 00420257532553, E-mail: antifa@usd.cas.cz

Výše uvedená informace v obou jazykových mutacích je rovněž umístěna na internetových stránkách našeho generálního konzulátu www.mzv.cz/sydney.

Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci a zůstáváme s pozdravem
Mgr. Vít Kolář
generální konzul

Kam dál?