CONSULATE – GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC SYDNEY

169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, ph: 02 9371 0860
e-mail:sydney@embassy.mzv.cz, website:www.mzv.cz/sydney

Vážení krajané,

Generální konzulát České republiky v Sydney si dovoluje opakovaně oznámit, že z důvodu snahy pomoci těm z vás, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od Sydney a mají problémy s návštěvou našeho úřadu během pracovního týdne, byly zavedeny úřední hodiny i v některé vybrané soboty v měsíci.

V měsíci únoru bude náš generální konzulát otevřen pro veřejnost dne 24. 2. 2007 od 09.00 do 11.30 hod.

Tyto soboty budou vždy s předstihem oznamovány na našich internetových stránkách.

Karel Šrol, konzul

****

I. Semestrální studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním změřením na následující obory: učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je pro zájemce z celého světa poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.

Vyplněnou přihlášku (viz www.dzs.cz) spolu s potvrzením a doporučením krajanského spolku a stanoviskem zastupitelského úřadu (ZÚ) je třeba zaslat prostřednictvím ZÚ na Odbor kulturních a krajanských vztahů (OKKV):

- pro studium v zimním semestru 2007/2008 (od 1. 10. 2007)
do 31. 3. 2007 
- pro studium v letním semestru 2007/2008 (od 15. 2. 2008)
do 31. 8. 2007
Přihlášky musí být zasílány přes velvyslanectví, tzn. termíny doručení dokumentace na velvyslanectví jsou cca týden před oficiálním termínem.

II. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka v ČR pro krajany v Dobrušce

Ročně je pro zájemce poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu v ČR, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 90 vyučovacích hodin ve  skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Vyplněnou přihlášku (viz www.dzs.cz) spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem velvyslanectví ČR je potřeba zaslat prostřednictvím velvyslanectví na Ministerstvo zahraničních věcí do 15.  3. 2007. 

III. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Na internetové stránce DZS (www.dzs.cz) je možno získat přihlášku do kurzu, informace o jeho průběhu, termínu konání a dalších náležitostech účasti. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a  kulturně-osvětových aktivit spolku. Velvyslanectví připojí k žádosti také svůj stručný komentář a do 15. 3. 2007 ji zašle na Ministerstvo zahraničních věcí.

IV. Vysílání českých učitelů ke krajanským komunitám

Každoročně je do zahraničí vysíláno 12 učitelů ČJ. Působení u krajanů v  teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět do ČR hradí DZS. Zajištění podmínek pro působení učitele je kodifikováno smlouvou mezi gestory vyslání – krajanským spolkem a OKKV – a uzavřením dohody o  pracovní činnosti mezi učitelem a DZS. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení může být uzavřena i opakovaně na další období.

Kam dál?