EDITORIAL: Misska a kriminálnik

EDITORIAL: Misska a kriminálnik

Mám pre vás dve ve¾mi zaujímavé správy.

Miss Èesko-Slovenska v Austrálii. V produkcii FILMWORKS STUDIOS a G8M8 Great Mate sa uskutoèní Miss, vo¾ba najkrajšej dievèiny zo Slovenska alebo Èiech, v decembri 2003. Touto cestou vyzývam všetky slovenské a èeské dievèatá, ktoré by sa chceli zúèastni

Kam dál?