INFORMACE GK ČR V SYDNEY

Potvrzení o příslušnosti k České krajanské komunitě v zahraničí

Cizím státním příslušníkům českého původu vydává na základě jejich žádosti odbor kulturních a krajanských vztahů MZV Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě  v zahraničí. Toto Potvrzení jeho držitel předkládá Cizinecké policii ČR, žádá-li o povolení trvalého pobytu na našem území, případně o udělení českého občanství.

Cizinecké policii ČR slouží Potvrzení jako doplňkový doklad při aplikaci Zákona  č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a změně některých zákonů v tom smyslu, že řízení usnadňuje z důvodu hodného zvláštního zřetele (§ 65, odst. 1 písm. b).

Žádost se podává na předepsaném formuláři (ke stažení na našich webových stránkách). Odbor kulturních a krajanských vztahů prověřuje předložené doklady o českém původu žadatele (cestovní pas, rodné, oddací, příp. úmrtní listy, vysvědčení z českých škol, vojenské knížky, průkaz či potvrzení o členství v krajanském spolku či české náboženské obci). Tím ulehčuje zkoumání pracovišť Cizinecké policie ČR. Dále postupuje na základě své znalosti českých krajanských komunit ve světě. 

Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení národnostní, nikoli teritoriální. Tak například sudetský Němec narozený na území dnešní ČR nebo potomek Řeků, kteří se k nám uchýlili v 50. letech, na Potvrzení odboru kulturních a krajanských vztahů nemá nárok.

Potvrzení je bez nadbytečného zkoumání vydáváno obyvatelům českých obcí  v Rumunsku, volyňským Čechům, kazašským Čechům, potomkům pobělohorské emigrace, kteří žijí v kompaktních komunitách zejména v Polsku, na Ukrajině a v Kanadě. Při pochybnostech v případech společného usídlení Čechů a Slováků několikáté generace v zahraniční komunitě (např. Argentina, Brazílie, Kanada, Rumunsko, USA)  je rozhodným hlediskem znalost českého jazyka, přináležitost k tamějšímu českému kulturnímu prostředí. Kromě pohovoru s příslušným pracovníkem odboru kulturních a krajanských vztahů se mají za průkazná vysvědčení ze škol, kde je alespoň částečně vyučováno česky, dopisy v češtině, potvrzení z českého kostela, spolku apod. Žadateli, který nemá vazbu na některou z nám známých českých obcí v cizině, nemá české jméno, neumí dobře česky atd., se vyhoví až po důkladném zkoumání. Jinak se žádost zamítne.

Jednotlivé případy vydávání Potvrzení odbor kulturních a krajanských vztahů může konzultovat s občanskými sdruženími v ČR zaměřenými na spolupráci s krajany  v zahraničí, jako je Československý ústav zahraniční, Kontinenty, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Společnost národů východu, Centrum pomoci krajanům, Česko-rumunská společnost, Společnost Člověk v tísni apod.

Vydáváním Potvrzení se odbor kulturních a krajanských vztahů podílí zejména na zvládnutí třetí repatriační vlny zahraničních Čechů směřujících do původního domova jejich předků (po 1918, 1945, 1989).  V minulosti tento úkol jménem státu komplexně plnil Československý ústav zahraniční - ústředí péče o krajany.     

Na rozdíl od všech ostatních dokladů předkládaných Cizinecké policii k žádosti o trvalý pobyt, které nesmí být starší 180 dnů, Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí má platnost trvalou, a to vzhledem k povaze potvrzované skutečnosti: Čechem se člověk stává  - pro účely, k nimž slouží příslušná úprava mezi MZV a MV ČR - aktem svého narození a nepřestává jím být až do své smrti.

Český rozhlas zpustil web. stánky pro Čechy v zahraničí

Nové webové stránky, které jsou určeny hlavně českým krajanům v zahraničí spustil dne 7. července  Český rozhlas 7 – Rádio Praha. Tato stanice se věnuje vysílání do> >ciziny. Na adrese www.krajane.net mohou krajané ukládat či nacházet zprávy o činnosti krajanských spolků. Nechybí na nich ani adresář krajanských sdružení, poradna či odkazy na krajanské média a užitečné instituce, které se životem Čechů v zahraničí zabývají.

Výstava Český Exil

Organizátor výstavy pan Jan Kratochvíl ve spolupráci s odborem krajanských a kulturních vztahů připravuje australskou verzi své putovní výstavy o Českém Exilu. Výstava bude představena v druhé polovině měsíce října v Sokole Sydney a v první polovině měsíce listopadu v Canbeře.

Personální změny na GK Sydney

Dne 1.6.04 nastoupila na uvolněné místo recepční,  asistentky a sekretářky GK Sydney paní Hana Jandová. V následujících měsících opustí naše řady paní Adéla Sajdlová – vízová pracovnice,  pan Stanislav Sajdl – správce objektu a hospodář úřadu pan Ing. Tomáš Slimáček.

Věřím, že všichni nově příchozí pracovníci pomohou svým přístupem ještě více zkvalitnit komunikaci a spolupráci našeho konzulátu s Vámi krajany.


Vážení krajané,

tak jak v loňském roce i letos je naše červencové informace poslední před mým odjezdem do České Republiky na dovolenou, kterou tentokrát absolvuji ve dnech 2.8. –  17.9.04.
Po dobu mé nepřítomnosti v Sydney se ve věcech krajanských, konzulárních, kulturních i jiných s důvěrou obracejte na mého zástupce konzula Mgr. Karla Šrola.
Těším se na další naši úspěšnou spolupráci a zůstávám se srdečným pozdravem

Ing. Jaroslav Doleček
Generální konzul

Kam dál?