KULTURNÍ A SPIRITUÁLNÍ BOHATSTVÍ ABORIGINCŮ (5. část)

Tradiční domorodé umění

Evropská dohoda a šíření křesťanství velmi zničila ceremoniálníživot  Arrernte skupiny plus Pitjantjatjara, Pitubi, Walpiri,Amnatjira a Warramunga kmenů. Přežívá styl mozaik země, kterých autořijsou lidé Centrea žijící na severu  údolí  Alice Springs.

Mozaiky země jsou nejkomplikovanějším  uměním a jsou pilířemaboriginského výtvarného umění. Důležitou součást výtvarného umění(doplněk) tvoří designy a  výzdoba při ceremoniích a rituálech. Stejnětak důležitou část  tvoří obrazy, kterými jsou pomalovánatěla  účastníků (herců) při posvátných  obřadech aceremoniích. A nesmíme opomenout ani na pomalování bumerangů aostatních zbraní.

Části designu nejsou samy o sobě nebezpečné, ale Aboriginci věří, že vdobě ceremonií přejímají jak části designu, tak tanečníci, mytologickésíly a jsou prodchnuty nadpřirozenou mocí. Z tohoto důvodu jsou veškerésoučásti designu ihned po obřadu zničeny, aby nemohly být zneužity vesvětské situaci.

Obrazy země (mozaiky)

Domorodci, kteří vytváří obrazy země jsou všichni muži, kteří senacházejí ve středním věku, kdy mohou projít velmi bolestným rituálem,aby získali zkušenost tvořit designy správně. Mladší muži, kteří zdůvodu nižšího věku ještě nemohou projít tímto rituálem, pracují jakoasistenti, ale jen málo mužů zapojených do výroby mozaiky země jemladších než čtyřicet roků.

Ženy nejsou zapojen do výroby mozaiek země a vykonávají v tomto slovasmyslu pouze pomocné práce. Říká se, že pouze osoba zasvědcená, tedypouze osoba domorodého původu, může být tvůrcem mozaiky obrazu země aže pouze taková osoba je schopna správné interpretace obsahu obrazu.Ale toto tvrzení nezastírá krásu a uměleckou hodnotu obrazů, kterýchautoři nejsou domorodého původu. Ani toto tvrzení nečiní svědskévýklady méně zajímavými.

Mozaiky jsou  doplňovány  jeskynními malbami, rockovýmirytinami, vyřezáváním ceremoniálních objektů a jinými uměleckýmiformami. Mají za úkol společenskou kontrolu mladých a  starých, pomáhajíurčovat společenské role a součastně umělce obdařují vzrušením apotěšením při jejich tvorbě.

Mozaiky země  zaznamenávají a reprezentují legendárníudálosti  vztahující se k  mytologii. Souběžně se vztahují kdomorodé rodové minulosti, k žijícímu daru života a k jistotě vbudoucím pokračování  práva přírody.

Rocková rytina

Známé jsou obrazy, tzv. rokové rytiny, kterých stáří je určenopřibližně k  dvaceti tisícům let. Základ kompozice těchto obrazů tvoříkruh, který je dekorován rovnými a zaoblenými ”kudrnatými” linkami avždy jsou přítomny stopy zvířete. V této výtvarné formě obrazů zeměnení zakomponován čtverec, nebo trojůhelník. Každý posvátný, tajemnýobraz země představuje určité konkrétní místo na zemi, ke kterému seváže určitý mýtu.


Význam symbolů

Používání symbolů neusnadňuje výklad obrazu, také z toho důvodu, žeřada symbolů vlastní několik souběžných významů. Například sériesoustředných kruhů může znamenat táborák, domov, jeskyni, skálu, díru,pánev, jaro, strom nebo horu. (Seznam není vyčerpávající.) Klikatálinka může znamenat hada, tekoucí vodu, blesk, vlasy, opasek, včelímedové plásty, nebo lano. Jeden obraz, jeden desing, může tak obsahovatněkolik úrovní výkladu.

Symboly používané uvnitř obrazů zahrnují soustředné kruhy, křivé čáry arovné čáry. Soustředné kruhy obvykle reprezentují místa tábora, vodnízdroje nebo místa významu. Křivky obecně reprezentují déšť nebocestování vody pod zemí. Rovné řádky mohou také svědčit o cestování akdyž  se tyto linky připojí k soustředným kruhům, může to ukazovatcestu, kterou kráčeli předchůdci.. Tvar “U”  může reprezentovatosobu a vedle osoby stanoví zda to je muž nebo žena.

Na obrazech také můžeme identifikovat, zdali jde o cesty, lidské neboživočišné. Často jsou zachyceny tak, jak je vidímě ve stopách na zemi.Ještěrky a hadi jsou často viděni z topografického pohledu, jakobyseshora.

Současné umění

V roce 1971 přišel mezi Aborigince do Papunya mladý školní učitel GeoffBarton, který odstartoval moderní formu uměleckého výrazu pomocíuměleckého vyjádření akrylovými barvami na plachtovině a pustil se dotvorby nástěnné malby. Tento způsob uměleckého vyjádření byl převzatstaršími, kterých umělecké vyjádření bylo postaveno na “sladkém snění.”

Umění tvoří velmi důležitou část náboženského života Aboriginců,udržuje tradiční reprezentace a styly. V tradici, která reprezentujepříběhy “snění”, byly obrazy malované do písku  nahrazeny obrazyna plachtovině a novými styly jakými jsou například obrazy složené zteček a různých stylů paprsků. Uvedené  jsou nejpopulárnějšímimoderní uměleckými styly postavenými na tradičním “snění” areprezentaci totemic.

V celkovém kontextu “snění” za zmínku stojí, že Aboriginci věří nareinkarnaci a v praxi právě toto zaznamenává onen  populární směrv jejich současném výtvarném umění, který používá teček, neboli bodů. Vtečkovaných motivech vyjadřují, že duše jejich předků prošly těly,které po smrti zaznamenávají jako tečky. Sdružení těchto teček vyjadřuje jejich příslušnost k zvláštní totemic skupině. Tak jednatotemic skupina (těla mrtvých předků, kterými prošla duše) tvořínapříklad klokana, další rostlinu, třetí strom... a tak dále.

Tečkované motivy a návrhářské práce se stali obchodní známkou současného domorodého uměleckého hnutí.

Akrylové obrazy

Akrylové obrazy jsou pouze novou formou včleňování klasických prvkůdomorodého života do výtvarného vyjádření. Sdělují osobní vztahAboriginců  k  jejich okolí, k zemi a ke snění. Reprezentují novýkontext vzájemného ovlivňování mezi domorodými a západnímispolečnostmi. Skrz moderní umění jsou Aboriginci  schopnipředstavit a vyjádřit jejich kulturu okolnímu světu.

Aboriginské akrylové obrazy jsou jedním z  nejvíce vzrušujících trendů vmoderním australském umění. Obrazy jsou mýtickou reprezentací krajin,nebo pojmovými mapami designů, které ztvárnili předchůdci. Joupokračováním této tradice, která formou obrazů, tanců a písní, ve všem(co se vztahuje “Dreamtime” a navazuje na práci předchůdců ) udržujísnění živé.

Veškeré směry aboriginské umění postavené na Dreaming tvoří komunikační most kultury a  spirituality mezi světem Aboriginců a světemostatním.

(Alespoň zebruvná znalost historie Aborigniců a jejich kultury, stejně,jako znalost angličtiny, patří podle mého názoru k abecedě znalostíkaždého jedince, který se rozhodl žít v Austrálii ať už trvale, čidočasně.)
    
(Čerpáno z faktografických a domorodých materiálů v angličtině.)
Zdena Malinová Petrik

Kam dál?