MÚDROSTI


Èo je neznesite¾né, ukonèuje život. Èo trvá dlhšie, je znesite¾né.

Marcus Aurelius

***

Charakter sa formuje nasledovaním nášho najvyššieho zmyslu pre pravdu, vierou v naše ideály bez istoty, že sa uskutoènia.

Richard Bach

***

Tú trochu vedomostí, ktoré si sa nauèil maj rád a v nej h¾adaj uspokojenie. A zvyšok života prežívaj ako èlovek, ktorý sa nechce sta

Kam dál?